Giỏ hàng

CIGAR CUBA - CIGAR NGON TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢO LỬA

“𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟” 𝐶𝑢𝑏𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑎̉𝑜 𝐿𝑢̛̉𝑎, đ𝑎̉𝑜 𝑆𝑎𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑖́ ℎ𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝐶𝑢𝑏𝑎 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔.

Cùng theo chân một người dân Cuba thực thụ để thấy được các công đoạn và quy trình nghiêm ngặt thu hoạch trước khi cho ra đời điếu Cigar như thế nào nhé

▫️ Chuẩn bị đất và gieo hạt

▫️ Thu hoạch lá thuốc lá

▫️ Phân loại lá thuốc và phơi khô

▫️ Lên men lần 1

▫️ Chọn lọc lá thuốc

▫️ Lên men lần 2

▫️ Tách sống lá

▫️ Cuốn xì gà thành điếu

 

 

 

______________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666